دسته: اخبار

حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

شرکت نانو پرداز با رویکردی تازه و چندین ایده نو در پنجمین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی واقع در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در محل دایمی نمایشگاه تبریز حضور فعال داشته و از تاریخ  20 لغایت ۲4 آبان ماه سال 1396 پذیرای مشتاقان و مشتریان گرامی است.

حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

شرکت نانو پرداز با رویکردی تازه و چندین ایده نو در چهارمین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی واقع در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در محل دایمی نمایشگاه تبریز حضوور فعال داشته و از تاریخ  ۲0 لغایت ۲3 آبان ماه سال ۱۳۹5 پذیرای مشتاقان و مشتریان گرامی است.  

حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

شرکت نانو پرداز با چندین ایده نو در سومین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی واقع در نمایشگاه بین المللی تبریز پذیرفته شده و غرفه آن از تاریخ  21 لغایت 24 آبان ماه سال 1394 برای مشتاقان و مشتریان گرامی دایر می باشد.