صوت سنج رقص نور NPJGS–VU

صوت سنج رقص نور NPJGS–VU

صوت سنج در صنعت نورپردازی و صحنه آرایی نور و جلوه های نوری نقش مهمی ایفا می کند . صوت سنج قادر است در این راستا با دریافت صداهای محیط جلوه های نوری ایجاد کند که در نوع ساده و پیشرفته (NPJGS – VU1 و NPJGS – VU2 ) ارائه می شود . از قابلیت های مدار :
– امکان تنظیم حساسیت دیجیتالی
– امکان تنظیم زمان عکس العمل دیجیتال
– نمایشگر دیجیتال
– امکان راه اندازی 220 ولت و 12 ولت با توان های مختلف