حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

شرکت نانو پرداز با رویکردی تازه و چندین ایده نو در پنجمین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی واقع در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در محل دایمی نمایشگاه تبریز حضور فعال داشته و از تاریخ  20 لغایت ۲4 آبان ماه سال 1396 پذیرای مشتاقان و مشتریان گرامی است.