طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

طراحی نقشه های دوبعدی توسط کورل و اتوکد در زمینه های مختلف.