حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

حضور شرکت نانو پرداز در نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

شرکت نانو پرداز با رویکردی تازه و چندین ایده نو در چهارمین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی واقع در منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در محل دایمی نمایشگاه تبریز حضوور فعال داشته و از تاریخ  ۲0 لغایت ۲3 آبان ماه سال ۱۳۹5 پذیرای مشتاقان و مشتریان گرامی است.

 

logo