تیم مهندسی

تیم مهندسی

 مهرداد بهجت

صمد کریمی

مهدی قلی پور

وحید تمجیدی آزاد

عطا جداری گل پرور

محمد حیدری

 محمد قلی زاده

امین دشتی