اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مهرداد بهجت به سمت مدیر عامل
صمد کریمی به سمت رئیس هیئت مدیره
مهدی قلی پور به سمت عضو هیئت مدیره